top of page

PERSONVERNERKLÆRING for Foteksperten AS.

 

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Foteksperten AS samler inn og bruker personopplysninger fra deg som pasient og kunde.

 

Hvem er behandlingsansvarlig?

Innehaver av Foteksperten AS er hovedansvarlig for behandling av dine personopplysninger. Det er Vibeke Sakshaug som er innehaver og har det daglige ansvaret.

 

Hva er formålet?

 1. Personopplysningene lagres for at det skal kunne ytes helsehjelp til deg som pasient.

 2. Personopplysningene lagres for å overholde bestemmelsene i Bokføringsloven og Bokføringsforskriften knyttet til    regnskapsdokumentasjon ved timebestilling.

Hva er det rettslige grunnlaget?

Virksomhetens hjemmel for å behandle dine personopplysninger fremkommer av Personvernforordningens (GDPR) Artikkel 6 1c) «behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler den behandlingsansvarlige».

 1. Gjennom autorisasjonen som fotterapeut defineres Vibeke Sakshaug sitt virke som helsehjelp. Vibeke er lovpålagt å føre pasientjournal med person- og helseopplysninger, jfr. Pasientjournallovens §8 (m/forskrift) og Helsepersonellovens §39.

 2. Foteksperten AS er lovpålagt å føre timebestillinger med personopplysninger, jfr. Bokføringsloven og    Bokføringsforskriften.

 

Hvilke type personopplysninger behandles?

Pasient- og kundeopplysninger

Foteksperten AS behandler personopplysninger om pasienter og kunder.

Følgende personopplysninger samles inn og lagres:

 • Navn

 • Adresse

 • Fødselsdato

 • Telefonnummer

 • Epost

 • PIN/passord ved booking/timebestilling på nett

 • Tidspunkt for behandlingen

 • Individuelle opplysninger i pasientjournalen

 

Disse personopplysningene blir samlet inn via timebestilling pr. telefon, epost, sms, etter gjennomført behandling, eller via hjemmesidens online booking-system.

Personopplysningene i pasientjournalen blir registrert etter gjennomført behandling.

 

Forespørsler via nettsiden

Ved bruk av skjema «Kontakt oss» på foteksperten.no, må du oppgi navn og e-postadresse. Opplysningene lagres i nettsidens database som administreres av Fotekspertens innehaver, og vil ikke bli videreformidlet til andre. Informasjonen slettes fortløpende fra databasen.

 

Webanalyse og informasjonskapsler (Cookies)

På Fotekspertens nettsider http://www.foteksperten.no logges informasjon om alle besøkende ved hjelp av Google Analytics. Informasjonen som logges er ikke knyttet opp mot den besøkende og kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Informasjonen samles inn for bedre å kunne forstå hvordan våre brukere benytter nettstedet, slik at sidene kan tilpasses til deg som bruker.
Som de fleste andre nettsider, benytter vi en metode der informasjonen lagres i en informasjonskapsel på din PC. De fleste nettlesere er stilt inn til å godta informasjonskapsler fra nettsteder. Du kan slette lagrede informasjonskapsler ved å følge instruksjonene for sletting i din nettleser. Informasjon om dette finnes i hjelpefunksjonen i nettleseren din. Besøkenes IP-adresse lagres ikke.

 

Google Analytics

Informasjonskapselen på våre nettsider er fra Google Analytics (førsteparts cookie). Det er mulig å reservere seg mot all registrering i Google Analytics ved å installere et tillegg i nettleseren: Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Foteksperten AS benytter analyseverktøyet Google Analytics for å studere trafikk, bruksmønstre og trender på nettsiden. Dataene som samles inn brukes for å optimalisere brukeropplevelsen og tilpasse innholdet på nettsiden. I henhold til Googles retningslinjer for bruk av Google Analytics samles det ikke inn personlig informasjon om brukerne. Dataene som samles inn lagres på Googles servere. Du kan lese mer om hvordan Google samler inn og beskytter data her.

 

Barns personvern

Nettsiden; foteksperten.no er ikke rettet mot barn under 13 år, og Foteksperten AS vil aldri samle inn eller vedlikeholde informasjon om barn under 13 år. 

 

Hvor hentes opplysningene fra?

Personopplysningene kommer direkte fra deg som pasient.

 

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Som hovedregel er det frivillig for deg å oppgi de personopplysninger vi ber om, men enkelte av personopplysningene er nødvendig for å kunne levere tjenesten til deg som pasient. I tillegg kan enkelte personopplysninger være nødvendig for å kunne overholde ulike lovbestemmelser som påhviler den behandlingsansvarlige.

 

Utleveres opplysninger til tredjeparter?

Dine personopplysninger blir ikke gitt videre til andre. Et unntak kan være at vi avtaler spesielt med deg i forhold til at du blir henvist til en annen spesialist.

 

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

Foteksperten AS har et integrert system for kasse, timebestillingsbok og pasientjournal. Personopplysningene som angitt ovenfor blir registrert og lagret i dette systemet. Det er Hano AS (databehandler) som drifter dette web-baserte systemet

Dine personopplysninger lagres så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt, med mindre annet følger av særregler i helselovgivningen om oppbevaring av pasientjournal, eller av Bokføringsloven om timebestilling.

 

Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilke lands lovverk gjelder?

Du har rett til å kreve innsyn eller kopi av pasientjournal, jfr. Pasient- og brukerrettighetsloven §5-1. Det er særregler for retting eller endring av pasientjournal i Helsepersonelloven §§ 42-44, jfr. journalforskriften §14 mv.

Du har for øvrig rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet.

Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettsider:

https://www.datatilsynet.no/samfunnsomrader/overordnet-om-rettigheter-og-plikter/innsynsrett/

Innhenting av dine personopplysninger skal være i tråd med Norsk lov.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss, se punktet om kontaktopplysninger nedenfor.

Hvordan sikres opplysningene?

Foteksperten AS har en egen databehandleravtale med Hano AS (databehandler) som beskriver hvordan sikkerheten av dine personopplysninger skal ivaretas fysisk og virtuelt.

Hano AS (databehandler) oppfyller de krav til sikkerhetstiltak som stilles etter Personopplysningsloven og personopplysningsforskriften, herunder særlig Helseregisterlovens §§ 16 - 18 og personopplysningsforskriftens kap. 2 og 3, samt Datasikkerhetsreguleringen (The General Data Protection Regulation - GDPR).

Ved avvik som gjelder personopplysninger skal den behandlingsansvarlige straks informere både de berørte og Datatilsynet.

 

Kontaktinformasjon?

Kontaktinformasjon i forbindelse med personopplysninger vi har lagret om deg:

Navn:         Foteksperten AS

                   v/Vibeke Sakshaug

Adresse:    Østensjøveien 62, 0667 Oslo

Epost:        vibeke.sakshaug@foteksperten.no

 

Datatilsynets mal for innsynsbegjæring:

https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/skjema-maler/innsynsmal.pdf

Endringer i personvernerklæringen

Det kan komme endringer i denne personvernerklæringen. Dato for siste endring er 18.09.2020.

bottom of page